FANDOM


Unreleased

No. Image Name Voice Actor Rarity
Ono Daisuke SSR
Nokanshi
入殓师 - 納棺師
Ninmenju
人面树
Hanae Natsuki SR
Nyunaisuzume
入内雀
Hakuzosu
白藏主
Kobayashi Daiki SSR
Miketsu-gero N
Young Otengu
少羽大天狗
Shiraishi Ryoko SP
Miyano Mamoru