FANDOM


Unreleased

No. Image Name Voice Actor Rarity
Ono Daisuke SSR
Nyunaisuzume
入内雀
Miketsu-gero N
Miyano Mamoru
Snake shikigami SSR
Sword shikigami SSR
Tenjo Kudari
天井下